Dla wierzyciela

Wierzyciel to podmiot na rzecz którego zostało stwierdzone tytułem wykonawczym uprawnienie do egzekwowania od dłużnika świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego). Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosekwierzyciela (który składa wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego).
Wierzyciel zwany jest dysponentem postępowania egzekucyjnego co oznacza, że postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na wniosek wierzyciela, a wierzyciel określa zakres podmiotowy postępowania (dłużnika) oraz zakres przedmiotowy (świadczenie i sposoby egzekucji). Ponadto wierzyciel może modyfikować zakres egzekucji w trakcie jej trwania i tym samym zmieniać wskazane do egzekucji świadczenie i sposoby egzekucji.
W trakcie prowadzonego postępowania wierzyciel powinien współdziałać z Komornikiem w szczególności zakresie posiadanych informacji, co do składników majątkowych dłużnika. Wierzyciel może również wpływać na efektywność egzekucji poprzez składanie wniosku o poszukiwanie majątku dłużnika. Wierzyciel może również wnioskować o przeprowadzenie konkretnych czynności egzekucyjnych, jak zajęcie ruchomości, wyznaczenie licytacji. Ponadto wierzyciel ma także prawo zasięgać informacji o aktualnym stanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz uczestniczyć w czynnościach egzekucyjnych.