Dla dłużnika

Dłużnikiem jest osoba przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jego obowiąkiem jest spełnić określone w tytule wykonawczym świadczenie na rzecz wierzyciela.

 

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Tytułem egzekucyjnym może być np. orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem (wszystkie rodzaje wymienia art. 777 kpc).

 

Na wniosek wierzyciela i na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego, Komornik obowiązany jest dokonać wszelkich przewidzianych prawem czynności, aby doprowadzić do wypełnienia określonego w tytule wykonawczym obowiązku – Komornik nie ma prawa badania zasadności i wymagalnosci tego obowiązku. Komornik nie ma przy tym wiedzy jakie zdarzenia spowodowały wydanie tytułu wykonawczego, a tym samym czego dotyczą egzekwowane przez wierzyciela należności.

 

Zgodnie z art. 770 kpc dłużnik ponosi koszty egzekucji, które ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem – im dłużej trwa postępowanie i im więcej czynności w jego ramach musi podjąć komornik, tym koszty egzekucji są wyższe.

 

Egzekwowaną należność można uiścić przelewem na rachunek bankowy komornika (proszę pamiętać o podaniu w tytule przelewu sygnatury sprawy KM, KMS lub KMP), a także w kasie kancelarii.

 

Zapłata całości egzekwowanej należności (wraz z kosztami egzekucyjnymi) powoduje wygaśnięcie zobowiązania.Postępowanie egzekucyjne ulega zakończeniu, zaś wszystkie dokonane przez komornika czynności egzekucyjne zostają uchylone (anulowanie zajęcia rachunków bankowych, wynagodzenia za pracę itp.). Komornik pozostawia w swoim archiwum, we właściwych aktach sprawy, tytuł wykonawczy, czyniąc tym samym niemożliwym ponowne złożenie przez Wierzyciela wniosku o egzekucję spełnionego już przez dłużnika zobowiązania.