Ważne informacje

przed wszczęciem egzekucji

Przed wypełnieniem wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego prosimy o zapoznanie się poniższymi informacjami w celu poprawnego wypełnienia przedmiotowego wniosku

1. Wierzyciel jest obowiązany we wniosku wskazać imię i nazwisko (lub nazwę) dłużnika, jego adres zamieszkania (lub siedziby). W celu szybszego ustalenia składników majątkowych dłużnika warto umieścić wszelkie posiadane dane identyfikacyjne:

– w przypadku osoby fizycznej – Miejsce zamieszkania dłużnika, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, datę urodzenia

– w przypadku osoby prawnej – Adres siedziby dłużnika, numer NIP, REGON, KRS.

2. Wierzyciel ma do dyspozycji szereg sposobów egzekucji uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego tj. egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności, innych praw majątkowych, z nieruchomości. Wierzyciel ma obowiązek wskazać składniki majątku, z których prowadzona ma być egzekucja, powinien więc określić:

– ruchomości, z których komornik ma prowadzić egzekucję, oraz gdzie się one znajdują.

– numer rachunku bankowego lub nazwę banku, w którym rachunek dłużnika jest prowadzony

– nazwę i adres siedziby zakładu pracy dłużnika lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej

– nazwę wierzytelności i adres trzeciodłużnika (np. w przypadku emerytury – właściwy oddział ZUS)

– inne prawa majątkowe – np. nazwę i siedzibę spółki z o.o., w której dłużnik ma udziały oraz właściwy dla tej spółki sąd rejestrowy

– adres i nr księgi wieczystej nieruchomości należącej do dłużnika

3. Jeżeli wierzycielowi nie jest znany majątek dłużnika, może w trybie art. 797 1 kpc zlecić poszukiwanie majątku Komornikowi – wówczas sposoby egzekucji wystarczy wskazać ogólnie. Ustawowa opłata za podjęcie czynności kompleksowego poszukiwania majątku przez komornika wynosi 61,62 zł. W przypadku skutecznej egzekucji jest ona wierzycielowi zwracana. W ramach zlecenia poszukiwania majątku komornik podejmuję w szczególności następujące czynności:

– sprawdza w którym banku dłużnik posiada rachunek bankowy za pomocą systemu OGNIVO (opłata: w przypadku banków komercyjnych 19,43zł, w przypadku banków spółdzielczych 106,02zł),

– sprawdza czy jest właścicielem samochodu w bazie CEPiK

– sprawdza czy jest właścicielem nieruchomości położonej w powiecie, w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania.

– kieruje wnioski o udostępnienie danych do właściwego urzędu skarbowego (opłata w wysokości 45,00 zł) i oddziału ZUS (opłata w wysokości 40,11 zł) w celu ustalenia źródeł dochodu dłużnika (np. miejsce pracy, renta, emerytura, działalność gospodarcza). Komornik ustali także w miejscu zamieszkania dłużnika jaki jest jego majątek i źródła utrzymania.

– sprawdza adres zameldowania dłużnika w Bazie PESEL

4. Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce  Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę:

“Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Łukasza Izydora na podstawie przepisu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.).”

5. Do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy dołączyć oryginał tytułu egzekucyjnego. Tytułem egzekucyjnym może być m.in. orzeczenie sądu, referendarza sądowego czy ugoda zawarta przed sądem (wszystkie tytuły wymienia art. 777 kodeksu postępowania cywilnego).